Ochrona danych osobowych

  • Posted on: 25 September 2018
  • By: LOS

Administratorem danych osobowych jest Lokalny Ośrodek Sportowy „LOS” (dalej „LOS”), z siedzibą ul. Dębowa 18A, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki.

Jak przetwarzamy dane w związku z prowadzeniem zajęć sportowych dla Dzieci?

1) W związku z prowadzeniem zajęć sportowo-rekreacyjnych dla Dzieci i Młodzieży przetwarzamy: 
- ich dane osobowe (imię i nazwisko, data urodzenia, numer PESEL) oraz dane dotyczące ich zdrowia i zdolności do uprawiania sportu;
- dane osobowe ich Rodziców/Opiekunów prawnych (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, dane rozliczeniowe). 
Dane te przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1, lit. a) RODO oraz art. 9. ust. 2, lit. a ("zgoda"). 

Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów ich przetwarzania, jakimi są zapis Dziecka na zajęcia, prowadzenia zajęć przez naszych Trenerów, a także - w zakresie informacji o zdolności do uprawiania sportu/dyscypliny sportu - w celu zapewnienia bezpieczeństwa Dzieci w ramach prowadzonych zajęć. 

Jeżeli Rodzice/Opiekunowie prawni wyrażą zgodę na przetwarzanie wizerunku Dziecka, przetwarzamy go w związku z prowadzeniem działałności statutowej przez stowarzyszenie Lokalny Ośrodek Sportowy "LOS" (Administratora). Wizerunek jest daną osobową o charakterze szczególnym, dlatego Państwa zgoda jest dla nas wiążąca. Wizerunek Dzieci przetwarzamy w celu promowania dokonań i sukcesów Dzieci w ramach prowadzonych zajęć, treningów i zawodów sportowych, w których biorą udział; w celu promowania społeczności sportowej jaką wspólnie tworzymy; ale także w celu promowania tych zajęć i naszej działalności statutowej - zdjęcia i materiały video pozwalają nam dokumentować ich prowadzenie, dokumentować realizację założonych celów stowarzyszenia, przez co łatwiej nam jest ubiegać się o różnego rodzaju środki finansowe wspierające naszą działalność.   

2) Zgodę wyrażacie Państwo na formularzu zgłoszeniowym Dziecka na organizowane zajęcia.

3) Odbiorcami danych w przypadku udziału Państwa Dzieci w turniejach, zawodach i innych imprezach sportowych lub imprezach o charakterze rekreacyjnym mogą być: organizatorzy tych wydarzeń, prasa i media, związki sportowe wojewódzkie i krajowe właściwe dla uprawianych dyscyplin, w których LOS jest zgłoszony jako klub sportowy. Odbiorcą, działającym na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania jest także firma ProTrainUp Sp. z o.o. jako dostawca systemu zarządzania klubem sportowym. 

W przypadku zdjęć zamieszczonych na portalu Facebook® odbiorcą może być firma Facebook - jako organizacja trans-narodowa. Serwery portalu Facebook, na których przechowywane są zdjęcia i materiały video, mogą znajdować się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, a za ich zabezpieczenie odpowiada firma Facebook®.  

Odbiorcami danych w zakresie wizerunku (zdjęć) mogą być także Sponsorzy Lokalnego Ośrodka Sportowego "LOS" wyszczególnieni na stronie www.ndmlos.org.pl w zakładce "Sponsorzy", którym możemy udostępniać zdjęcia z wydarzeń, zawodów i innych aktywności LOS w celach promocyjnych. 

Odbiorcami danych w formie zdjęć zamieszczanych na stronie internetowej jest także firma hostingowa – IQ.PL Sp. z o.o., na której serwerach „LOS” prowadzi stronę internetową www.ndmlos.org.pl. 

4) ​Dane przetwarzane w ramach prowadzonych zajęć sportowych będą przetwarzane do czasu wycofania zgody (wystąpienia z klubu lub zgłoszenia rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach/treningach). 

Dane dot. wizerunku będą przechowywane na stronie internetowej w formie zdjęć przez okres 3 lat, a w formie zdjęć opublikowanych w portalu Facebook przez okres utrzymywania profili LOS:
- facebook.com/ndmlos,
- facebook.com/losnowydwormazowiecki,
- facebook.com/ndmlosciezary.

Jak przetwarzamy dane w związku ze wsparciem finansowym udzielanym naszemu stowarzyszeniu oraz składkami klubowymi? 

1) Przetwarzane dane obejmują dane gromadzone w związku z wykonaniem przelewu na nasz rachunek bankowy - najczęściej są to informacje o imieniu, nazwisku, adresie właściciela rachunku, z którego dokonano przelewu darowizny lub wpłaty składki klubowej.

2) Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6, ust. 1, lit. c RODO - spełnienie obowiązków prawnych Administratora wynikających z Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 1994 nr 121 poz. 591 z późn. zm.) (dalej "UoR") i Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz.U. 1997 nr 140 poz. 939 z późn. zm.).   

3) Odbiorcami tych danych są podmioty obsługujące rachunkowość stowarzyszenia Lokalny Ośrodek Sportowy "LOS" na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych.

4) Dane zawarte w wyciągach bankowych są przechowywane zgodnie z przepisami art. 74 ust. 2, pkt 8 UoR - a więc przez okres 5 lat.  

W każdym z przypadków powyżej, jeśli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody Rodzica/Opiekuna prawnego na przetwarzanie danych jego i jego Dziecka, osoba ta ma prawo wycofać zgodę w dowolnym momencie przesyłając e-mail na adres zarzad@ndmlos.org.pl z informacją, kogo dotyczy wycofanie zgody w taki sposób, abyśmy mogli tą osobę poprawnie zidentyfikować w naszych bazach danych. 

Pragniemy poinformować, że wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność przetwarzania z prawem do chwili jej wycofania.      

Inne istotne informacje 
Przysługuje Państwo także prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.   

Mając na względzie dobro Państwa i Dzieci „LOS” dba o ochronę powierzonych jej danych osobowych i w tym celu udostępnia punkt kontaktowy dot. ochrony danych osobowych, z którym mogę się skontaktować, przesyłając e-mail na adres zarzad@ndmlos.org.pl.  

Posiadacie Państwo także prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochronych Danych Osobowych (https://www.uodo.gov.pl/, ul. Stawki 2, Warszawa).  

Państwa dane ani dane Państwa dzieci nie będą podlegały profilowaniu ani automatycznemu podejmowaniu decyzji.