Regulamin zespołów młodzieżowych

  • Posted on: 25 August 2021
  • By: LOS

REGULAMIN ZESPOŁÓW MŁODZIEŻOWYCH LOKALNEGO OŚRODKA SPORTOWEGO "LOS"

ZASADY OGÓLNE

1. Stowarzyszenie Lokalny Ośrodek Sportowy "LOS", zwany dalej "Klubem", jest organizatorem szkolenia w zakresie piłki siatkowej oraz podnoszenia ciężarów, uczestniczy we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez właściwe związki sportowe oraz podejmuje działania dla zapewnienia wychowania, rozwoju psychofizycznego i doskonalenia sprawności fizycznej dzieci i młodzieży zwanych dalej "Zawodnikami".
2. Celem szkolenia jest:
2.1. rekrutacja dzieci i młodzieży do dyscypliny sportowej – piłka siatkowa i podnoszenie ciężarów,
2.2. wychowanie poprzez sport zgodnie z zasadami dydaktyki, etyki i zasad Fair Play,
2.3. nauka i doskonalenie umiejętności oraz rozwój zdolności ruchowych,
2.4. maksymalny rozwój zdolności motorycznych i umiejętności techniczno-taktycznych młodych graczy poprzez indywidualizację zajęć treningowych,
2.5. selekcja oraz stworzenie warunków do wyczynowego uprawiania piłki siatkowej dla jednostek szczególnie uzdolnionych.
3. Treningi odbywają się w grupach, podzielonych pod względem wieku oraz umiejętności. Każdy Zawodnik jest szkolony z uwzględnieniem własnych indywidualnych potrzeb.
4. Zawodnik poddawany jest okresowym badaniom stanu zdrowia i testom umiejętności, które klasyfikują go do kolejnych etapów szkolenia, odpowiednich grup treningowych albo do definitywnego zakończenia z nim współpracy.
5. Warunkiem przyjęcia do klubu jest wypełnienie przez Rodzica/Opiekuna prawnego względem Zawodników niepełnoletnich, a przez samego Zawodnika w przypadku osób pełnoletnich następujących punktów:

a) formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej www.ndmlos.org.pl (zakładka "Strefa Rodzica/Zawodnika"),

b) akceptacja postanowień niniejszego regulaminu,

c) regularne wnoszenie opłat przez  Rodziców/Opiekunów prawnych Zawodników,

d) posiadanie aktualnego zaświadczenia od lekarza medycyny sportowej o braku przeciwskazań do trenowania danej dyscypliny sportu.
6. Klub zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wizerunku Zawodnika do celów marketingowych i informacyjnych. Klub zastrzega sobie prawo do umieszczenia informacji o Zawodniku oraz jego osiągnięciach zdobytych w związku z działalnością prowadzoną przez Klub w internecie, artykułach prasowych, folderach Klubu.
7. Rodzic/Opiekun prawny lub pełnoletni Zawodnik wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku w sposób określony w pkt. 6 przez dobrowolne wyrażenie zgody w formularzu zgłoszeniowym.
8. Cofnięcie zgody, o której mowa w pkt. 7, może nastąpić w każdym czasie poprzez przesłanie stosownego oświadczenia na adres kontaktowy Klubu. Cofnięcie zgody obowiązuje od daty otrzymania oświadczenia przez Klub.

OBOWIĄZKI ZAWODNIKA

9. Każdy Zawodnik powinien się identyfikować z klubem, dbać o jego dobry wizerunek podczas treningów, zawodów sportowych, jak również w życiu codziennym.
10. Zawodnik powinien odnosić się z szacunkiem do kolegów z klubu, trenerów, pracowników klubu, kibiców oraz sędziów, a także przestrzegać zasad Fair Play oraz dobrego wychowania.
11. Zawodnik powinien uzyskiwać jak najlepsze wyniki w nauce z wszystkich przedmiotów a także z zachowania. W przypadku uzyskiwania przez danego zawodnika słabych wyników w nauce lub braku promocji do następnej klasy trener w porozumieniu z Rodzicami może: nie powoływać Zawodnika na mecze mistrzowskie i turnieje, skreślić z listy uczestników obozu, podjąć decyzję o czasowym zawieszeniu zawodnika w zajęciach sportowych, aż do momentu poprawienia ocen szkolnych. W wyjątkowych sytuacjach brak postępów w nauce może być podstawą do zakończenia współpracy z Zawodnikiem.
12. Na koniec każdego półrocza Zawodnik lub Rodzice/Opiekunowie prawni mają obowiązek przekazać informację Trenerowi, jeśli Zawodnik uzyskuje niskie wyniki w nauce i/lub jego zachowanie zostało ocenione na niedostateczne lub naganne.

UDZIAŁ W ZAJĘCIACH I ZAWODACH

13. Zawodnik zobowiązany jest do systematycznego uczestnictwa we wszystkich zajęciach i zawodach organizowanych przez Klub. Powinien charakteryzować się punktualnością, zdyscyplinowaniem, obowiązkowością, kulturą osobistą, aktywnym udziałem w zajęciach w celu podnoszenia swoich umiejętności sportowych oraz przestrzegać higieny osobistej.
14. Udział w wyznaczonych zajęciach i zawodach jest obowiązkowy dla wszystkich Zawodników. Jeśli zawodnik nie może uczestniczyć w zajęciach lub zawodach lub też spóźni się na nie, ma obowiązek poinformował o tym swojego trenera z wyprzedzeniem.
15. Trening zaczyna się w szatni, jeśli inaczej nie zaleci trener prowadzący. Na minimum 15 minut przed treningiem Zawodnik jest przygotowany do zajęć – po przebraniu się w strój treningowy jest gotowy do wysłuchania zadań i poleceń dotyczących zajęć.
16. Zawodnik zobowiązany jest do wykonywania poleceń trenera dotyczących sposobu realizacji ćwiczeń oraz przestrzegania zasad ich wykonywania.
17. Zawodnik zobowiązany jest do dbania o własny sprzęt sportowy oraz przybory i przyrządy treningowe znajdujące się na obiektach sportowych, które po każdych zajęciach jest zobowiązany zwrócić zgodnie z zaleceniami trenera.
18. Zawodnik zobowiązuje się do posiadania niezbędnego, odpowiedniego sprzętu treningowego oraz reprezentacyjnego Klubu.
19. Zawodnik powołany na zawody sportowe pojawia się ubrany w sprzęt reprezentacyjny albo zgodnie z wytycznymi trenera.
20. Zawodnik ma kategoryczny zakaz trenowania, grania, udziału w testach, meczach kontrolnych w innym klubie. Wszelka aktywność sportowa (Kadry Polski, Kadry MWZPS, Kadry MZPC, zawody szkolne, zajęcia sportowe pozalekcyjne, obozy sportowe) powinna być konsultowana z trenerem prowadzącym, przy zachowaniu pkt. 14.
21. Zawodnik dba o swoje zdrowie, przestrzega zaleceń trenera odnośnie zasad odżywiania oraz regularnie uczestniczy w ustalonych badaniach i testach.
22. Zawodnik na koniec każdego sezonu podlega ocenie zarówno pod względem postępów szkolenia, aktualnych predyspozycji sportowych, a także zachowania i dbania o dobre imię Klubu. Na podstawie tej oceny Zarząd Klubu lub wyznaczony trener mogą podjąć decyzję o przydziale do określonego zespołu, czasowym lub definitywnym zakończeniu współpracy z zawodnikiem oraz jego Rodzicami/Opiekunami prawnymi. Za szczególne osiągnięcia sportowe lub godne reprezentowanie Klubu Zarząd lub trener prowadzący mogą nagrodzić: wyróżnieniem Zawodnika przed grupą zawodników i kibiców, dyplomem, wysłaniem listu pochwalnego, do Rodziców lub szkoły.

TRENERZY

23. Trener jest osobą odpowiedzialną za koordynację działań całego zespołu jak również za jego prawidłowe funkcjonowanie na boisku, zawodach, turniejach i wyjazdach klubowych. Osiągnięcia trenera będą oceniane przez władze Klubu, sponsorów i rodziców zarówno na podstawie postępów i rezultatów osiąganych przez jego zawodników jak i poprzez progres własnej edukacji zawodowej.

Praca trenera opiera się na:

        a) współpracy oraz kontakty z podopiecznymi, których podstawą jest wyrozumiałość, zasada wzajemnego szacunku i poszanowanie godności drugiej osoby

        b) planowaniu i realizacji zadań szkoleniowych, na każdym ich etapie; Trener zachęca swoich zawodników/zawodniczek do aktywnego w nich udziału, do odkrywania i rozwijania talentu sportowego, umiejętności współpracy, uczy wygrywania, radości z rywalizacji sportowej i wiary w końcowy sukces.

       c) dyscyplinowaniu zawodników, wymagając od nich lojalności i wiarygodności wobec siebie, będąc jednocześnie lojalnym i wiarygodnym wobec nich.

24. Trener upoważniony jest do nałożenia sankcji o których mowa w pkt. 11 i 27. Od decyzji trenera przysługuje odwołanie do Zarządu Klubu, który podejmuje ostateczną decyzję.

RODZICE

25. Szatnia jest miejscem przygotowania zawodnika do aktywności sportowej. Zabrania się wchodzenia do szatni Rodzicom i Opiekunom, za wyjątkiem osób wyznaczonych przez trenera do pomocy w przygotowaniu zawodników najmłodszych roczników (do 10 lat) do zajęć./ m-c 
26. Podczas meczów Rodzice (opiekunowie, członkowie rodzin) zawodników przebywają na trybunach obiektu sportowego lub w innych wyznaczonych miejscach. Za zgodą trenera, rodzice mogą obserwować treningi z trybun lub innego miejsca wskazanego przez trenera.
27. Udzielanie instrukcji Zawodnikom jest elementem szkolenia i należy do obowiązków trenera. Zabrania się rodzicom (opiekunom, członkom rodzin) ingerowania w zachowanie zawodników i podejmowane przez nich decyzje. Niedopuszczalne jest ingerowanie w decyzje podjęte przez trenera na boisku. Osobom naruszającym ten zakaz zabrania się obserwowania treningów oraz meczy kontrolnych grup młodzieżowych. Uporczywe naruszanie tych zakazów może być podstawą do wykluczenia zawodnika z danej grupy szkoleniowej lub definitywnego zakończenia współpracy z Zawodnikiem.
28. Rodzice/Opiekunowie prawni Zawodników oraz członkowie ich rodzin zobowiązani są do godnego reprezentowania Klubu w czasie treningów oraz do kulturalnego zachowania w stosunku do innych dzieci, ich rodziców, kibiców drużyn przeciwnych, a także sędziów.
29. Na obiektach sportowych oraz na każdym innym obiekcie, na którym przebywają zawodnicy pod opieką trenera prowadzącego obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu, palenia papierosów oraz spożywania wszelkich używek.

FINANSE

30. Rodzice/Opiekunowie prawni są zobowiązani do terminowego regulowania zobowiązań wobec Klubu. Opłaty związane z uczestnictwem w działalności Klubu zamieszczone są w na stronie internetowej Klubu. 

31. Przez terminowe regulowanie zobowiązań, rozumie się w szczególności regulowanie składek Klubowych do 10-ego każdego m-ca roku. Składka klubowa na sezon 2022/2023 wynosi od dnia 1 lutego 2023 r.:

        a) 150 zł / m-c.

Składka wnoszona jest od miesiąca, w którym nastąpiło przystąpienie do Klubu, do końca sezonu, tj. do 31 lipca 2023 r. lub do końca miesiąca, w którym nastąpiło zgłoszenie rezygnacji z Klubu Rodzic lub Opiekun Prawny nieletniego Zawodnika, podejmując decyzję o rezygnacji z zajęć, muszą zgłosić ten fakt Trenerowi oraz wysłać wiadomość na adres info@ndmlos.org.pl.

W przypadku braku ogłoszenia zmian w niniejszym Regulaminie przez Zarząd Klubu obowiązująca składka przechodzi na następny sezon bez zmian.

32. Rodzice/Opiekunowie prawni pozostający w trudnej sytuacji finansowej mogą wnieść o obniżenie lub zniesienie składki klubowej do Zarządu Stowarzyszenia, kierując pismo na adres e-mail: zarzad@ndmlos.org.pl lub na adres korespondencyjny Klubu. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

33. W przypadku czasowego lub definitywnego zakończenia współpracy z Zawodnikiem i jego Rodzicami/Opiekunami prawnymi, zawodnik ten jest zobowiązany do uregulowania zaległości finansowych oraz zwrotu wszelkiego wypożyczonego do treningu sprzętu (np. piłki, w grupach starszych – strój treningowy) lub wydanych mu dokumentów. Naruszenie tego obowiązku stanowi podstawę do dochodzenia roszczeń finansowych lub nie wydania zgody na transfer do innego klubu.
34. Powyższe punkty regulaminu są nieodłącznym elementem szkolenia i budowania prawidłowej postawy Zawodnika. Ich naruszenie jest podstawą do przeprowadzenia rozmowy dyscyplinującej, czasowego zawieszenia, a w razie uporczywego łamania do zakończenia współpracy z zawodnikiem.
35. Wszelkie sprawy sporne rozpatrywane są przez Zarząd Klubu indywidualnie. Zarząd Klubu zastrzega sobie autonomię w podejmowaniu decyzji w stosunku do zaistniałej sytuacji